Upravit stránku

Automatický kotle na dřevěné pelety MultiBio jsou předmětem patentové a průmyslové právní ochrany.

 • Automatický kotel MultiBio 199 je certifikován pro spalování dřevěných pelet a splňuje ekodesign.
 • Nízké náklady na vytápění - kotel nepracuje v útlumovém režimu, úspora paliva až 10 %.
 • Automatické zapálení paliva
 • Automatické vytápění, ekologický provoz
 • Automatické odpopelnění (volitelně)
 • Automatické čištění kotlového výměníku (volitelně)
 • Plné řízení a přístup přes internet
 • Popis kotle

  Paliva pro automatický kotel na pelety MultiBio 199

  • Certifikované palivo 1: dřevěné pelety - Emisní třída kotle 5, Ekodesign
  • Certifikované palivo 2: dřevní štěpka dle ČSN EN ISO 17225-4, P16S, F10, M20.
  • Použití vlhčí štěpky snižuje maximální výkon kotle, zkracuje intervaly čištění kotle a hořáku. Použití štěpky vlhčí než M30 může způsobovat zasekávání paliva v dopravníku a velký nedopal.
  • Parametry kotle na pelety

  • Nastavitelný výkon od 60 - 200 kW
  • Účinnost spalování hořáku až 96 %
  • Účinnost kotle 92,2 %

  Automatický kotel na tuhá paliva MultiBio 199 - teplovodní provedení, je vhodný pro komfortní automatické ekologické a úsporné vytápění bytových jednotek, bytových domů, dílen, hal, provozních prostor a objektů se ztrátovým výkonem 100 až 200 kW. Kotle se dají řadit do kaskády a může se tak získat výkon až 800 kW. Automatický kotel MultiBio 199 je vhodný pro vytápění bytových domů, hal a dílen.

  Vytápění s automatickým kotlem MultiBio 199

  Podstatné úspory lze docílit také spalováním levných kůrových pelet, kde proti peletám ENPlus, lze ušetřit např. 2000,- Kč za tunu, což při plném zatížení kotle za měsíc provozu může činit úsporu až Kč 60 000,-.

  Přednosti elektroniky automatického kotle na dřevěné pelety

  Ovládání automatického kotle na dřevěné pelety MultiBio je intuitivní a snadné. Kompletní elektronika i software je originální český výrobek vyvinutý pouze pro kotle MultiBio.

  • Přesné nastavení výkonu a jeho jednoduchá změna
  • Plynulé řízení výkonu podle potřeby otopné soustavy
  • Spalování řízené lambda sondou
  • Řízení nabíjení akumulační nádrže
  • Ovládání čerpadla krátké smyčky a trojcestného ventilu
  • Ovládání odpopelnění
  • Možnost vytvoření vlastních uživatelských presetů dle kvality spalovaného paliva a požadovaného výkonu
  • Plná podpora pod dobu 2 let v ceně kotle - nastavení paliv, nastavení výkonu
  • Ovládání automatického kotle pomocí volitelného internetového modulu MultiBio NET

  Paliva pro automatické kotel na dřevěné pelety MultiBio 199

  Kotel díky otočnému hořáku MultiBio také bez problému spaluje dřevěné pelety nejnižší kvality aniž by se zhoršila emisní třída a nebo se snížil uživatelský komfort. Pro MultiBio můžete koupit levné a méně kvalitní dřevěné pelety a nebudete nuceni ručně vyhrabovat spečence popela z hořáku, protože hořák MultiBio to dělá automaticky sám!

  Přijeďte si vyzkoušet Vaše palivo nebo nám zašlete jeho vzorek!

  Konstrukce automatického kotle na dřevěné pelety MultiBio 199

  MultiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotlové těleso MultiBio je třítahové. Při malých rozměrech má vysokou účinnost a nízkou teplotu spalin. Narozdíl od jednotahových kotlů dochází v kotli MultiBio k významně lepší výměně tepla mezi ohněm a ohřívanou vodou.

  Automatický teplovodní kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva pro celý rozsah svého výkonu s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Díky tomuto spalování kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje okolí zápachem z komína. Kotel MultiBio má zanedbatelné emisemi oxidu uhelnatého a je přátelský k životnímu prostředí. S kotlem MultiBio můžete ušetřit až třetinu nákladů na palivo při vytápění pomocí dřevěných pelet nižší kvality a nižší ceny.

    Automatický kotel na pelety pracuje automaticky

    Kotle na pelety MultiBio pracují automaticky v celém rozsahu výkonů - včetně rychlého automatického zapálení, které nezabere více než 2 - 5 minut a na plném výkonu je kotel do 10 minut od zapálení. Automatický kotel může být spouštěn pokojovým ekvitermním nebo jiným běžným termostatem, termostaty akumulační nádrže, nebo dálkovým přístupem přes MultiBio Net Modul. Obsluha kotle pouze doplňuje palivo a odebírání popela zajišťuje automatické odpopelňovací zařízení.

    Usnadněte si obsluhu s automatickým odpopelněním kotle MultiBio a motorem poháněným čištěním kotlového výměníku pružinami.

    Možnost topení palivem, které se spéká

    Hořák MultiBio je výrobek s vyvinutým unikátním systémem spalování, který se skládá z přetlakové vzduchové komory, otočného roštu se speciálním vrtáním, tlačného šneku s přesným dávkováním paliva a turniketu, který zamezuje zpětnému prohoření paliva do násypky i bez použití kanystru s vodou

    MultiBio je průmyslově chráněný výrobek s otočnou spalovací komorou, která umožňuje spalovat jak kvalitní dřevěné pelety, tak i dřevěné pelety nižší kvality s vysokým obsahem popela nebo kůry a vysokým podílem odrolu až 50 %. Spalovací komora případné spečence a větší množství popela v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle.

    Dřevěné pelety nejnižší kvality s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem spečeného popela zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché miskové nebo retortové konstrukce.

   • Technická data

    Technická data kotle MultiBio 199

    • Nastavitelný výkon od 59,7 - 199 kW
    • Účinnost při nominálním výkonu 92,2 %
    • Třída kotle dle ČSN EN 303-5 - 5
    • Průměr kouřovodu 200 mm
    • Hmotnost kotle - 1744 kg
    • Hmotnost hořáku MB 199 - 230 kg
    • Celková hmotnost  - 1974 kg
    • Obsah vodního prostoru - 800 dm3
    • Pracovní přetlak vody    bar (kPa)    3 (300)
    • Doporučená provozní teplota topné vody    °C    65 - 90
    • Nejmenší teplota vstupní vody    °C    55
    • Hladina hluku    dB    45,2 +,- 3 dB (A)
    • Komínový tah    Pa    8 – 50
     Přípojky kotle        
     - topná voda        G 2½″
     - vratná voda        G 2½″
     Připojovací napětí        1 PEN ~ 50 Hz   230 V
    • Max. el. příkon při zapalování    W    2000
    • Elektrický příkon při provozu 120 W
    • Elektrické krytí        IP 20
   • Porovnání hořáků

    Srovnání kotlů a hořáků MultiBio s ostatními hořáky na dřevěné pelety

    Hořáky MultiBio mají i ve spalování dřevěných pelet velkou výhodu.

    Naši zákazníci se často ptají, jaké jsou výhody rotačního hořáku MultiBio proti hořákům miskovým nebo čtvercovým univerzálním hořákům v souvislosti se spalováním dřevěných pelet. Na první pohled by se zdálo, že dřevěné pelety dokážou spalovat všechny typy hořáků na trhu. Hořáky MultiBio dokáží spálit i pelety, jejichž kvalita neodpovídají certifikátu, který prodejce k peletám vystaví. Tato situace nastává často.

    Zásadní výhoda hořáku spočívá v tom, že není citlivý na kvalitu dřevěných pelet a dokáže spálit i pelety nižší třídy, které při hoření vytváří spečence popela nebo i pelety, které mohou obsahovat více minerálů a značné množství popela nebo příměsí, které mohou výrobci pelet usnadnit jejich výrobu.

    Z praxe víme, že i když jste koupili pelety velmi kvalitní s certifikátem, může se stát, že narazíte na várku, která se "nepovedla". Pak dojde k situaci, že máte ve sklepě například 5 tun pelet, které "normální" hořák nedokáže spálit. I když prodejce mizerné pelety ochotně vymění, je nutné je ze sklepa vystěhovat. a nebo trpět, odstraňovat nadměrný popel, nebo spečence z hořáku a opakovaně hořák zapalovat. U kotle MultiBio se nic takového nestane. Dokáže spolehlivě spálit i pelety, se kterými si miskové nebo retortové hořáky neporadí.

   • Reference

    3D Vizualizace kotelen na mírů naším zákazníkům

   • Dokumenty ke stažení
    Rozměry kotle MultiBio 199pdf144.88 KB

    Rozměry kotle MultiBio 199

   • Dotace

    Dotace na kotle MultiBio

    Kotlíkové dotace na kotle MultiBio

    Ministerstvo životního prostředí spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. V druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v České Republice prostřednictvím krajů rozděleno několik miliard korun a vyměněno dalších několik desítek tisíc starých kotlů.

    Konkrétní termíny pro příjem žádostí v roce 2018 jsou postupně zveřejňovány krajskými úřady.

    Potřebujete poradit s kotlíkovou dotací nebo si nechat zdarma zpracovat všechny podklady pro podání na Váš příslušný krajský úřad, vyplňte formulář pod tímto textem a my vás budeme neprodleně kontaktovat.

    Vybrané informace pro zájemce o další kotlíkové dotace.

    1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující emisní třídu 3. - 4. nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
    2. Podporovány budou nové zdroje tepla – kotle výhradně na biomasu s automatickým i ručním přikládáním, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
    3. Pro automatické kotle MultiBio výhradně na biomasu je výše dotace 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu, nejvýše však 120 tisíc Kč
    4. prioritní oblasti měst a obcí – dostanou navíc bonus 7 500 Kč
    5. Uznatelnost nákladů bude stanovena již od 15. července 2015.
    6. Nebude nutné využívat služeb energetického specialisty ani realizovat mikroenergetická opatření či dokládat PENB.
    7. V případě realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus až 40 000 Kč
    8. Jako přílohu žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva.
    9. Nový zdroj tepla musí splňovat požadavky směrnice ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).

    Pomůžeme Vám s dotací v těchto krajích

    • Jihočeský kraj
    • Středočeský kraj
    • Plzeňský kraj
    • Karlovarský kraj
    • Ústecký kraj
    • Liberecký kraj
    • Královéhradecký kraj
    • Pardubický kraj
    • Olomoucký kraj
    • Moravskoslezský kraj
    • Jihomoravský kraj
    • Zlínský kraj
    • Kraj Vysočina

    Pomoc s kotlíkovou dotací
    Pro pomoc s kotlíkovou dotací nám neváhejte zavolat na dotační infolinku 777 700  097 nebo nám napište na info@multibio.eu

   Nahoru

   Tento web využívá cookies

   Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti